Danes “deported” to Thailand

This is about the Danish act determining the legality of travelling patterns of Danish citizens partly staying abroad (outside EU}. Citizens are administratively moved from living in Denmark to having immigrated to e.g. Thailand. This act is little known, wherefore travelling people recently have felt the unpleasant consequences of breaching the law! The content can hardly be translated to juridical English and the target group here is Her Danish Majesty’s subjects. Thus the article will be published in Danish.

 

Fælden klapper!

By Flemming Winther Nielsen

Der har gennem den senere tid været sager hvor danske statsborgere, med fast bopæl og folkeregisteradresse i riget, er blevet tvangsudmeldt af Danmark og derpå bopælsregistreret i Thailand, i visse tilfælde med tilbagevirkende kraft. De har angiveligt været for længe ude af landet, uden at vide det! Det handler ikke her specielt om pensionister, for hvilke der er særlige rejseregler og forbud, men om borgere i alle aldersgrupper. Desværre ofte borgere med lav indkomst.

Kompetancen i disse ’udvisningssager’ ligger primært hos kommunen. Det lovmæssige grundlag er CPR LOVEN*. Skønnet udøves sædvanligvis i praksis af den Kommunale Kontrolenheds sagsbehandlere. Konkrete sager viser beklageligvis betydelige fejlskøn.

Når jeg tager problemstillingen op her er der tre årsager.

– De ’deporterede’ taber både borgerlige, sundhedsmæssige og sociale rettigheder. De har intet ønske om at være Udlandsdanskere og intet formål dermed.

– Vi kan vente at se sagernes antal vokse. Efterhånden som kommunerne strammer kontrolapparatet endnu en omgang, vil de også kunne finde flere ’fodfejl’ blandt rejsende borgere, pendlere, uden et intimt kendskab til CPR Loven.

-Konkrete sager har vist, at kommunale afgørelser har hvilet paa en vaklende og fordomsfuld sagsbehandling og på et så uprofessionelt skøn, at ministeriet, i klagesager, har vaeret klar til at beordre kommunen at starte sagen forfra.
Det handler altsammen om, at den rejsende dansker skal opholde sig i Danmark mindst tre måneder samlet om året og at han ikke må være ude (udenfor EU) mere end seks måneder ad gangen – med mindre han vil anmeldes som fraflyttet til udlandet.

Men, specielt for pendlere: ’Er der tale om skiftevis ophold i udlandet og her i landet, skal man vurdere de enkelte ophold i forhold til hinanden og i forhold til den samlede periode’. Det indebærer, at der må være en rimelig fordeling af ophold hjemme og ude, set over en tidsperiode. Man vil undgå pro forma ophold i Danmark og blandet andet se på familiemæssig tilknytning mv. For borgeren indebærer disse skønsafgørelser mange muligheder for urimeligheder.

Meddelelse om ophold og meddelselse om udrejse skal på forhånd indgives til den såkaldte ’Borgerservice’ i kommunen.

Paragrafferne
Tre måneders reglen findes afledt i CPR-lovens par. 16. Her slås fast at registrering i CPR af tilflytning fra udlandet kun kan ske, hvis opholdet skal vare mindst tre måneder’. Reglen bruges til at fastholde, at der skal være den fornødne tidsmæssige tilknytning til Danmark, hvis man ønsker sig registreret i landet. En kommunal forvaltning har hævdet, at man skal opholde sig seks måneder i Danmark, for at kunne rejse ud seks måneder. Det er ikke lovmedholdeligt, som fastslået af Økonomi og Indenrigsministeriet.

Reglerne om udrejse (6 mdrs. reglen) er reguleret i CPR-lovens par. 24, stk. 1 og 2. Her gennemgås anmeldelsesreglerne og bl.a. betydningen af opretholdelse af bolig i Danmark i seks måneders perioden.

I par. 24, stk. 2 gøres udtrykkeligt opmærksom på, at kortere besøg i Danmark ikke betragtes som en afbrydelse af opholdet i udlandet.

Konklusion
Der er som nævnt sager hvor en dansker rejser ud og opholder sig mere end seks maaneder i f.eks. Thailand. Han kan bopælsregistreres ud af Danmark, også selvom han har været på korte ophold hjemme.

Seks måneders reglen er konstanten. Der skal hele tiden være seks hjemme måneder ’paa bogen’, som hovedregel vel indenfor de sidste 12 måneder, eller indenfor den seneste samlede pendlerperiode. Det handler om at konferere nøje med kalenderen og huske at tre måneders hjemmeperiode normalt er minimum, medens udeperioden selvfølgelig kan tilpasses, eventuelt afkortes.

I flere tilfælde har jeg oplevet ægte fordomsfuldhed og simpel manglende viden fra kommunal side i disse sager. Skulle der være læsere der har problemer vedr. ophold og CPR loven hører vi gerne.

Hvad angaar pensionister vil jeg gerne henvise til: borger.dk Det er en offentlig side og reglerne er meget grundigt forklarede.

 

*Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister (seneste ændringer 19. december 2008)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *